วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

การนิเทศกองอำนวยการและสนามสอบ ภาคเรียนที่ 1/2565วันที่ 17-18 กันยายน 2565 กศน.อำเภอวังเหนือ นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยในวันที่ 17 กันยายน 2565 ได้รับการนิเทศกองอำนวยการและสนามสอบ จำนวน 8 ตำบล ผ่านการประชุมทางวีดีโอออนไลน์และการลงพื้นที่ จาก นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

"กิจกรรมครูนัทธพงศ์ วันที่ 15 กันยายน 2565"


พบกลุ่มนักศึกษา ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น ชี้แจงการสอบปลายภาคเรียน 1/2565 และ ประสานสนามสอบ อบต.ร่องเคาะ

"โครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ "


วันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 นำโดย นายภานุวัฒน์  สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ กศน.อำเภอวังเหนือ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง โดยมีหัวเรื่องในการอบรม ได้แก่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในงานการศึกษาต่อเนื่อง (ทฤษฎีและปฏิบัติ) แนะนำเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในงานการศึกษาต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่อง การจัดทำเว็บไซต์เพื่อจัดเก็บข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ การรายงานและประชาสัมพันธ์งาน กศน. การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ ทัชสตาร์รีสอร์ท ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
มานิต การเพียร,ชนาธิป มือแข็ง...ภาพ
นัทธพงศ์ ตามวงค์...ภาพ/เรียบเรียง/รายงาน

"รับชมการถ่ายทอดสด ทาง Facebook Live งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2565"

 

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ  นำบุคลากร รับชมการถ่ายทอดสด ทาง Facebook Live ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอวังเหนือ โดย งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2565 ในปีนี้จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี มีนายชิเกรุ อาโอยากิ ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ขอขอบคุณภาพจากแฟนเพจ สำนักงาน กศน. นัทธพงศ์ ตามวงค์...ภาพ/เรียบเรียง/รายงาน

"โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะทางวิชาการจัดแสดงผลงานสานความรู้สู่ชุมชน"

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางวณิชดา ไชยศิริ นายอำเภอวังเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะทางวิชาการจัดแสดงผลงานสานความรู้สู่ชุมชน โดยมีกิจกรรมที่จัด ได้แก่ การมอบเกียรติบัตรเครือข่ายดีเด่น/นักศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี/บุคคลแบบอย่างที่ดีในการรักการอ่าน การแสดงผลงานวิชาการ การแสดง/จำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพ การประกวดโครงงาน/ส้มตำ/ลาบพื้นเมือง/ร้องเพลง บริการนวดแผนไทยจากชมรมคนพิการตำบลวังทอง ตลอดจนรถโมบายส่งเสริมการอ่าน จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และ ขอขอบคุณการฟ้อนจากชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งฮั้ว โดยมี นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน
มานิต การเพียร/บุคลากร กศน....ภาพ
นัทธพงศ์ ตามวงค์...ภาพ/เรียบเรียง/รายงาน

"ครูอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน"

วันที่ 9-12 กันยายน 2565 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอวังเหนือ ด้านการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนางานการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของบุคลากรโดยน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ตลอดจนส่งเสริมและเปิดโลกทัศน์ของบุคลากร ในด้านการคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ณ จ.ระยอง และ จ.จันทบุรี
มานิต การเพียร,ชนาธิป มือแข็ง...ภาพ
นัทธพงศ์ ตามวงค์...ภาพ/เรียบเรียง/รายงาน

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565